เงื่อนไขและข้อกำหนดบริษัท

  • บุคคลที่ไม่ได้สมัครสมาชิกจะไม่สามารถขายสินค้าภายใต้บริษัทแคพพลัสจำกัดได้หากพบผู้ใดขายสินค้าโดยไม่ได้เป็นสมาชิกหรือบุคคลที่ถูกแต่งตั้งโดยบริษัทถือว่ามีความ        ผิดฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  • บริษัทไม่อนุญาตให้สมาชิกดัดแปลงหรือเพิ่มเติมตราสินค้าเพื่อใช้ในการขายหรือโฆษณาได้
  • บริษัทไม่อนุญาตให้สมาชิกดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
  • การขายสินค้าทุกช่องทางราคาสินค้าต้องเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้นำสินค้าไปขายในช่องทางใดๆทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์โดยทำให้ราคาขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯกำหนดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
  • ไม่อนุญาตให้มีการขายในบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่ของบริษัทเช่นเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของบริษัทฯเป็นต้น 

       หากพบผู้ใดกระทำผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทข้างต้นถือว่ามีความผิดทางบริษัทฯมีสิทธิ์ยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกของบุคคลนั้นโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆรวมทั้งต้องจ่ายค่าส่วนต่างของราคาที่ต่ำกว่าตามที่บริษัทฯกำหนดและไม่สามารถกลับมาสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทได้อีกต่อไปรวมทั้งบริษัทมีสิทธ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายในการเรียกค่าเสียหาย

 

* ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกไปแล้วข้อตกลงในส่วนของการห้ามขายสินค้าราคาต่ำกว่าราคาที่ทางบริษัทฯกำหนดยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สมาชิกตัวแทน รับเงินจากลูกค้าแต่ไม่ได้ดำเนินการสั่งซื้อเข้ามาในระบบของบริษัทฯ

*** หากข้าพเจ้ากระทำผิดขั้นต้นตามที่ระบุไว้ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการได้ตามกฏหมายโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ